Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Pakalpojuma apraksts

Apsaimniekošanas pakalpojuma sniegšanas standarts

Apsaimniekošanas pakalpojums

Saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu valsts dzīvojamās mājas valdītāja vai pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.

Ar 2002.gada 16.decembra līgumu Mārupes novada pašvaldība uzdeva  MKP pārvaldīt pašvaldības vietā un vārdā  Skultes un Tīraines ciemos esošās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas, līdz šīs mājas dzīvokļu īpašnieki pārņems pārvaldīšanas tiesības.

Līdz 2020.gadam pārvaldīšanas tiesības nav pārņēmušas 9 mājas.

Pārvaldīšanas pakalpojumu nodrošina MKP Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas  nodaļa.

Pārvaldnieks - MKP Daudzdzīvokļu dzīvojamo māju apsaimniekošanas nodaļas vadītāja Dace Vītoliņa.

Tālr.Nr. 27387733

e-pasts: Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt.

Pieņemšanas laiki klātienē, iepriekš zvanot un pierakstoties uz tālruni. 27387733

Pakalpojuma apraksts:

Pakalpojuma teritorija

Mārupes novads

Tīraines un Skultes ciems
Pakalpojuma pasūtītājs

Mārupes novada pašvaldība likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septītajā daļā atrunātajā gadījumā

Daudzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki  pakalpojuma teritorijā
Pakalpojuma lietotājs Daudzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki

Pamatpakalpojumā ietilpst:

Dzīvojamās mājas pārvaldīšana ietver:

1) obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības;

2) citas pārvaldīšanas darbības

Obligāti veicamās pārvaldīšanas darbības:

1) dzīvojamās mājas uzturēšana (fiziska saglabāšana) atbilstoši normatīvo aktu prasībām:

 • dzīvojamās mājas sanitārā apkope:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • siltumenerģijas, arī dabasgāzes, piegāde, ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu nodrošināšana, sadzīves atkritumu izvešana

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 • elektroenerģijas nodrošināšana dzīvojamās mājas kopīpašumā esošajai daļai (arī kopīpašumā esošo iekārtu darbības nodrošināšana)

 

 

 • dzīvojamās mājas, tajā esošo iekārtu un komunikāciju apsekošana, tehniskā apkope un kārtējais remonts,

Mērķis un apjoms: nodrošināt objekta funkcionēšanu atbilstoši paredzētajām mērķim

Uzlabojumi, attīstīšana nav paredzēta (citas pārvaldīšanas darbības)

e) dzīvojamai mājai kā vides objektam izvirzīto prasību izpildes nodrošināšana:

Katrai pārvaldīšanā nodotai daudzīvokļu dzīvojamajai mājai tās kalpošanas laikā jāatbilst:

 • Mārupes novada saistošajiem noteikumiem Nr.11/2010 “Par nekustamo īpašumu uzturēšanu un sabiedrisko kārtību Mārupes novadā”

https://likumi.lv/ta/id/314163-par-nekustamo-ipasumu-uzturesanu-un-sabiedrisko-kartibu-marupes-novada

 • Būvniecības likuma 9.pantam

https://likumi.lv/ta/id/258572-buvniecibas-likums

 • Mārupes novadā spēkā esošajiem Apbūves noteikumiem.

https://www.marupe.lv/lv/pasvaldiba/attistiba-un-planosana/teritorijas-planojums

f) dzīvojamās mājas energoefektivitātei izvirzīto minimālo prasību izpildes nodrošināšana.

 

 

 

 

2) pārvaldīšanas darba plānošana, organizēšana un pārraudzība:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) līguma, par piesaistītā zemesgabala lietošanu, slēgšana ar zemesgabala īpašnieku

 

 

 

5) informācijas sniegšana valsts un pašvaldību institūcijām

Citas pārvaldīšanas darbības ir darbības, kas saistītas ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu un tiek veiktas atbilstoši dzīvojamās mājas īpašnieka gribai un maksātspējai. Pie tām pieder ar dzīvojamās mājas uzlabošana un attīstīšana (pārveidošana) un šim nolūkam nepieciešamo pasākumu veikšana saistībā ar  ilgtermiņa plāna sagatavošanu.

Uzlabošana ir: tehnisko, administratīvo un vadības darbību kopums, kas paredzētas dzīvojamās mājas drošības, lietošanas ērtības, pievilcīguma u.c. uzlabošanai, nemainot tās funkcijas (kosmētiskie remonti dzīvojamās mājas koplietošanas daļā, atkritumu savākšanas vietas pārvietošana pievilcīguma nodrošināšanas nolūkos un tml.).

Attīstīšana (pārveidošana) ir: tehnisko, administratīvo un vadības darbību kopums, kas paredzēts, lai mainītu dzīvojamās mājas un tai piesaistītā zemesgabala lietošanas funkciju  - jaunu rotaļlaukumu ierīkošana zemesgabalā, atpūtas koplietošanas telpu, mantas uzglabāšanas telpu   dzīvojamās mājas kopīpašuma daļā  un zemesgabalā ierīkošana un tml. darbības,

Uzkrājuma veidošana (izņemot izmaksu sadalīšanu obligātajiem uzturēšanas darbiem) ilgtermiņa plānu īstenošanai bez noteikta mērķa uzkrājuma veidošanas uzsākšanas brīdī.

 

Darbi:  teritorijas sakopšanas darbi regulāri un sezonāli, dzīvojamās mājas koplietošanas telpu sausā un mitrā grīdu uzkopšana, logu mazgāšana, koplietošanas telpu dezinfekcija, dezinsekcija vai deratizācija pēc nepieciešamības, sadzīves atkritumu savākšana un ar sanitārās tīrības uzturēšanu saistītās citas darbības;

Izmaksas: pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla izmaksas (sētnieks, apkopējs, pārvaldnieks un c.), uzkopšanas inventārs, mazgāšanas līdzekļi, dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas pakalpojumi.

Darbi:  līgumu ar katru pakalpojuma sniedzēju slēgšana, savlaicīgu norēķinu veikšana ar pakalpojumu sniedzējiem; katra pakalpojuma, kura nodrošināšanā ir iesaistīts MKP, patēriņa individuālā un kopējā uzskaite; norēķinu atbilstoši patēriņam ar dzīvokļu īpašniekiem (pakalpojumu saņēmējiem) veikšana, parādu piedziņa pakalpojuma nepārtrauktības nodrošināšanas ietvaros.

Izmaksas: pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla izmaksas (jurists, grāmatvedis, pārvaldnieks un c.), administratīvās izmaksas.

Darbi: līguma slēgšana ar elektrības piegādātāju, savlaicīga norēķinu veikšana, pakalpojuma patēriņa uzskaite un sadalīšana pakalpojuma lietotājiem proporcionāli kopīpašumā esošo domājamo daļu skaitam, teritorijas un koplietošanas telpu apgaismojuma nepārtraukta nodrošināšana – gaismas ķermeņu un tīklu apkope, remonts, nomaiņa

Izmaksas: pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla izmaksas, citas administratīvās izmaksas, inventārs, materiāli, citas administratīvās izmaksas.

Darbi:

Apsekošana:

 • regulāra vizuālā (reizi pusgadā)
 • pēc vajadzības vizuālā vai tehniskā

Apseko:

 • dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas (atsevišķas dzīvojamās mājas un tās ārtelpu (galeriju, balkonu, lodžiju, terašu) ārējās norobežojošās konstrukcijas (sienas, arhitektūras elementi, jumts, koplietošanas telpu logi un durvis, arī ārdurvis), iekšējās slodzi nesošās konstrukcijas (tai skaitā nesošās sienas un kolonnas, kā arī atsevišķos īpašumus norobežojošās sienas), koplietošanas telpas (bēniņi, kāpņu telpas, pagrabtelpas),
 • dzīvojamo māju apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas, iekārtas, kas dzīvojamās mājas iekšpusē nodrošina siltumapgādi, ūdensapgādi, kanalizāciju, elektrības padevi, tai skaitā atsevišķā īpašuma robežās esošie šo inženierkomunikāciju sistēmu (iekārtu) elementi, ja no to funkcionālās darbības ir atkarīga kopīpašumā esošo inženierkomunikāciju funkcionālā darbība – centralizētās siltumapgādes tīkli, sildelementi, ūdens apgādes un kanalizācijas stāvvadi;
 • dzīvojamās mājas palīgēkas un būves,
 • zemesgabals, uz kura atrodas attiecīgā dzīvojamā māja.

Regulārā tehniskā apkope - tehnisko, administratīvo un pārvaldības darbību kopums dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas un dzīvojamās mājas apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas,  iekārtas kalpošanas laikā, kas konkrētajā laikā paredzēts dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas un dzīvojamās mājas apkalpojošās inženierkomunikāciju sistēmas  (iekārtas) saglabāšanai vai atjaunošanai stāvoklī, kurā tā var izpildīt nepieciešamās funkcijas.

Profilaktiskā tehniskā apkope, ko veic iepriekš noteiktos laika intervālos vai saskaņā ar iepriekš noteiktiem kritērijiem dzīvojamās mājas apkalpojošajām inženierkomunikāciju sistēmām,  iekārtām, un kas paredzēta, lai samazinātu šo sistēmu (iekārtu) funkcionēšanas pasliktināšanos.

Inženierkomunikāciju, to sistēmu un iekārtu  tehniskā apkope pārvaldīšanas pakalpojuma ietvaros  tiek veikta tikai gadījumā, ja:

 • attiecīga inženierkomunikācijas sistēma (iekārta) atrodas MKP valdījumā;
 • attiecīgas inženierkomunikācijas sistēmas (iekārtas) valdītājs ir devis uzdevumu vai sniedzis atļauju MKP šādu apkopi veikt.

Ja attiecīga inženierkomunikācijas sistēma (iekārta) neatrodas MKP valdījumā un tās valdītājs nav devis uzdevumu vai sniedzis atbildi, pakalpojumā ietilpst MKP pienākums informēt attiecīgas inženierkomunikācijas sistēmas vai iekārtas valdītāju vai īpašnieku par vizuālajā apskatē konstatētiem trūkumiem.

Remonts:

 • Kārtējais (plānotais);
 • Ārpuskārtas (avārijas).

Remontdarbus veic, ja vizuālās apsekošanas laikā konstatēta tāda stāvokļa iestāšanās apsekojamam objektam, kurā tiek samazināta objekta spēja turpmāk pildīt nepieciešamās funkcijas.

Remontdarbu nepieciešamā sastāvdaļa ir tehniskā apsekošana, ja no  tās rezultātiem atkarīgs (nosakāms) veicamo darbu apjoms  vai ja avāriju novēršanai izlietotie finanšu resursi vienā gadā vienam objektam  pārsniedz kārtējo remontu un uzturēšanai nepieciešamos finanšu resursus šim objektam šajā gadā.

Remontā neietilpst dzīvojamās mājas kopīpašuma daļas, tajā esošo inženierkomunikācijas sistēmu (iekārtu)  uzlabošana un pārveidošana.

Kārtējais remonts tiek plānots nākamajam gadam pēc attiecīgas vajadzības rašanās, tāme un remonta darbu grafiku sagatavojot  līdz tekošā gada 15.oktobrim. Kārtējā remontā iekļaujamo darbu izpildi var sadalīt uz termiņu līdz 3 gadiem, ja tāme ir sagatavota un saskaņota kopā ar darbu izpildes grafiku.

Ārpuskārtas remonta veikšana nepadzetās avārijas gadījumā ar mērķi atjaunot objektam tādu stāvokli, kādā tas ir bijis pirms avārijas vai atjaunot objektam minimāli nepieciešamo funkcionalitāti pie nosacījuma, ka tas nerada apdraudējumu cilvēka dzīvībai un veselībai.

Izmaksas: pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla izmaksas, citas administratīvās izmaksas, inventārs, materiāli, projektēšana, iekārtas, būvmateriāli, aprīkojums.

Darbi:

 • būvju jumtu karnīžu, notekcauruļu savlaicīga attīrīšana no gružiem, sniega, ledus un lāstekām vietās, kur tas var apdraudēt cilvēka dzīvību un veselību;
 • ēkas, fasāžu un žogu uzturēšana kārtībā, t.i. ēku, fasāžu un žogu uzturēšana tādā stāvoklī, lai:

2.1. to kā atsevišķu elementu tehniskais stāvoklis neizraisītu visas dzīvojamās mājas  mehāniskās stiprības un stabilitātes zudumu;

2.2. to kā atsevišķu elementu vizuālais stāvoklis neveicinātu visas dzīvojamās mājas atzīšanu par vidi degradējošu objektu, kas bojā apkārtējo ainavu.

Izmaksas: pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla izmaksas, citas administratīvās izmaksas,  inventārs, materiāli, projektēšana, iekārtas, būvmateriāli, aprīkojums

Darbi:

 • ārdurvju aprīkošana ar aizvērējmehānismu;
 • logu un durvju nodrošināšana ar blīvējumu

Izmaksas: pārvaldnieks, materiāls, strādnieki

 

 

 

 

Darbi:

a) pārvaldīšanas darba plāna, tajā skaitā uzturēšanai nepieciešamo pasākumu plāna, sagatavošana,

b) attiecīgā gada budžeta projekta sagatavošana,

c) finanšu uzskaites organizēšana;

3) dzīvojamās mājas lietas vešana - dzīvojamās mājas apsekošanas reģistrācijas žurnāla vešana.

Izmaksas: pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla izmaksas, citas administratīvās izmaksas.

tikai ja daudzīvokļu dzīvojamā māja atrodas uz citai personai (ne dzīvokļu īpašniekiem) piederošās zemes

Darbi: administratīvais, lietvedība

Izmaksas: pakalpojuma sniegšanā iesaistītā personāla izmaksas, citas administratīvās izmaksas

Citas pārvaldīšanas darbības neietilpst un nav iekļaujamas  pamatpakalpojumā daudzīvokļu dzīvojamām mājām, kuras MKP pārvalda pēc pašvaldības pasūtījuma saskaņā ar likuma “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta septīto daļu.

Lai daudzīvokļu dzīvojamā māja varētu pieteikties citām pārvaldīšanas darbībām, daudzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopībai jāpiešķir pārvaldīšanas pilnvarojums (uzdevums) un jānoslēdz civiltiesisks pārvaldīšanas pilnvarojuma līgums.

 

©2021 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana