Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Normatīvie akti

Apsaimniekošanas un pārvaldīšanas jomu reglamentējošie normatīvie akti

Likums “Par valsts un pašvaldību dzīvojamo māju privatizāciju”

Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likums 

Dzīvokļa īpašuma likums 

Ministru kabineta 2017. gada 11. jūlija noteikumi Nr. 408 "Dzīvojamās mājas pārvaldīšanas un apsaimniekošanas maksas aprēķināšanas noteikumi"

Ministru kabineta 28.09.2010.noteikumi Nr. 907 “Noteikumi par dzīvojamās mājas apsekošanu, tehnisko apkopi, kārtējo remontu un energoefektivitātes prasībām”

Ministru kabineta 28.09.2010.noteikumi Nr. 905 “Kārtība, kādā tiek plānotas un organizētas ar dzīvojamās mājas renovāciju un rekonstrukciju saistītās darbības”

Ministru kabineta 28.09.2010.noteikumi Nr. 906 “Dzīvojamās mājas sanitārās apkopes noteikumi”, 

Ministru kabineta 06.07.2010. noteikumi Nr.618 “Dezinfekcijas, dezinsekcijas un deratizācijas noteikumi”

Ministru kabineta 28.09.2010. noteikumi Nr.908 “Mājas lietas vešanas un aktualizēšanas noteikumi”

©2021 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana