Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Digitālā mājas lieta

Digitālā mājas lieta

Saskaņā ar Dzīvojamo māju pārvaldīšanas likuma 8.pantu:

(1) Mājas lieta iekārtojama par ikvienu dzīvojamo māju.

(2) Mājas lietā ietveramā informācija apkopojama šādās sadaļās:

1) dzīvojamās mājas pamatdokumenti — nekustamā īpašuma tiesības apliecinošs dokuments, dzīvojamās mājas (dzīvokļa īpašuma) kadastrālās uzmērīšanas lieta, piesaistītā zemesgabala robežu plāns un līgums par piesaistītā zemesgabala lietošanu;

2) dzīvojamās mājas īpašnieks (īpašnieki), valsts dzīvojamās mājas valdītājs, dzīvokļu īpašnieki (saraksts);

3) tehniskā dokumentācija — dzīvojamās mājas tehniskā pase (plāni, shēmas), projektu dokumentācija, energopase un energoplāns, mājas tehniskā apsekojuma atzinumi u.c.;

4) ar dzīvojamās mājas pārvaldīšanu saistītie dokumenti — dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgums, dzīvokļu īpašnieku izveidoto biedrību, kapitālsabiedrību vai kooperatīvo sabiedrību statūti vai savstarpēji noslēgtais dzīvojamās mājas apsaimniekošanas līgums, dzīvojamās mājas īpašnieka (īpašnieku) pieņemtie lēmumi, tajā skaitā dzīvokļu īpašnieku kopsapulču pieņemtie lēmumi, uz pārvaldīšanas darbībām attiecināmie līgumi, pārvaldīšanas darba plāni, budžeta pārskati u.c.

(3) Mājas lieta glabājas pie dzīvojamās mājas īpašnieka, bet, ja mājai ir vairāki īpašnieki, — pie pārvaldnieka, ja pārvaldīšanas līgumā nav noteikts citādi.

(4) Mājas lietas vešanas un aktualizācijas kārtību nosaka Ministru kabinets. Šo Ministru kabineta noteikumu prasības neattiecas uz viendzīvokļa mājām.
Pamatojoties uz Covid-19 infekcijas izplatības pārvaldības likuma 2. pantu, lai nodrošinātu pēc iespējas ērtu attālinātu pakalpojumu sniegšanu, MKP valde 2020.gada 15.septembra sēdē nr.8 ar lēmumu Nr.2 nolēma digitalizēt MKP rīcībā esošās mājas lietas MKP pārvaldīšanā esošajām mājām: Skultes 10a, Skultes 11a, Skultes 12, Skultes 13, Skultes 14, Skultes 16, Skultes 17, Viršu 1, Viršu 12, kurās ievietot sekojošu informāciju:

  1. Mājas inventarizācijas lieta (skenēta veida, oriģināls glabājas papīra formātā MKP);
  2. Dzīvojamās mājas apsaimniekošanas maksas tāmes un gadu pārskati (atbilstoši faktiskai pieejamībai MKP rīcībā);
  3. Darbu izpildes plāni (atbilstoši faktiskai pieejamībai MKP rīcībā, no 2020.gada – obligāti);
  4. Apsekošanas žurnāls (atbilstoši faktiskai pieejamībai MKP rīcībā, no 2020.gada – obligāti);
  5. MKP sniegtās anonimizētas atbildes uz jautājumiem, kas varētu interesēt visus attiecīgas mājas dzīvokļu īpašniekus.


Katram dzīvokļa īpašniekam ir tiesības iegūt unikālu paroli piekļuvei tās daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas lietai, kur personai ir dzīvokļa īpašums.

Lai to izdarītu, jāierodas personīgi pie mājas pārvaldnieka, iepriekš piesakot savu vizīti, un uzrakstot iesniegumu ar lūgumu piešķirt paroli.

Paroli ir iespējams saņemt arī, piesakoties elektroniski. Šādā gadījumā dzīvokļa īpašnieks uzraksta iesniegumu, kuru paraksta ar e-parakstu. Pārvaldnieks nosūta terminētu paroli uz to pašu e-pasta adresi, no kuras saņemts pieprasījums. Īpašnieks nomaina paroli 24 stundu laikā no saņemšanas brīža. Pēc norādītā termiņa iestāšanās pārvaldnieka sākotnēji piešķirtā parole nav derīga. Dzīvokļa īpašnieka turpina lietot digitālo mājas lietu, izmantojot savu paroli. Iesniegumu var lejupielādēt šeit.

©2021 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana