Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Informācija par uzņēmumu

Juridiskā adrese: Mārupes nov., Tīraine, Viršu iela 6, LV-2167

Pamatkapitāls: 13 748 497 EUR (2021. gads)

Daļu turētājs: Mārupes novada Dome 13 748 497 daļas jeb 100%

Daļu turētāja pārstāvis: Mārupes novada Domes (turpmāk – MND) izpilddirektors 

 

SIA "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk - MKP) ir Mārupes novada pašvaldībai pilnībā piederoša kapitālsabiedrība. 

Ar Mārupes novada pašvaldības 2022.gada 29.jūnija lēmumu Nr.22 (sēdes prot.Nr.12) ir saglabāta Mārupes novada pašvaldības tiešā līdzdalība sabiedrībā ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr.40103111018, šādās jomās:

 1. siltumenerģijas ražošana, piegāde;
 2. dzeramā ūdens ražošana, piegāde;
 3. sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana, decentralizēti savākto sadzīves notekūdeņu pieņemšana , novadīšana attīrīšanai, attīrīšana;
 4. elektroenerģijas piegāde un tirdzniecība līdz brīdim, kad šo pakalpojumu pārņems licencētais pakalpojuma sniedzējs 

MKP funkcijas ir:

 1. siltumenerģijas ražošana, piegāde Mārupes  novada teritorijā;
 2. dzeramā ūdens ražošana, piegāde Mārupes  novada teritorijā;
 3. sadzīves notekūdeņu centralizēta savākšana Mārupes novada teritorijā, decentralizēti savākto  sadzīves notekūdeņu pieņemšana, novadīšana attrīšanai, attīrīšana, 
 4.  elektrības pieejamības nodrošināšana , izmantojot MKP elektrotīklus, apakšlietotājiem. Mārupes  novada teritorijā.

Līgumi, kas noslēgti starp Mārupes novada Domi un MKP, kas rada tiesisku pamatu pakalpojumu sniegšanai: 

 1. 2010.gada 26.maija līgums Nr.5-25/86-2010 (pēdējie grozījumi veikti 2019.gada 21.augustā), kas piešķir īpašas tiesības MKP sniegt ūdenssaimniecības pakalpojumu visā Mārupes novada teritorijā līdz 2029.gada 26.maijam, izņemot nekustamo īpašumu  “Lidosta “Rīga” 10/1”, Lidostā “Rīga”, Mārupes novadā (kadastra Nr.80760020007).
 2. 2014. gada 8. maija līgums par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu

Pakalpojumu sniegšanai nepieciešamās licences un atļaujas: 

 1. MKP ir reģistrēta  SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. U10085. Reģistrācijas datums – 28.10.2014.  uz  nenoteiktu laiku;
 2. MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 25.05.2007. ar reģistrācijas numuru 4860-R. MKP veic projektēšanu un būvdarbus ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanas un attīstības nodrošināšanai;
 3. MKP ir reģistrēta SPRK siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. SR00096. Reģistrācijas datums – 01.01.2012.).

Mārupes novada Domes saistošie noteikumi, kas nosaka MKP pakalpojumu sniegšanas kārtību: 

 1. Par kārtību, kādā tiek organizēti centralizētie ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes novadā 
  https://likumi.lv/ta/id/313742-par-kartibu-kada-tiek-organizeti-centralizetie-udenssaimniecibas-pakalpojumi-marupes-novada
 2. Par decentralizēto kanalizācijas pakalpojumu sniegšanas un uzskaites kārtību Mārupes novadā
  https://likumi.lv/ta/id/313746-par-decentralizeto-kanalizacijas-pakalpojumu-sniegsanas-un-uzskaites-kartibu-marupes-novada
 3. Par Mārupes novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes sistēmai un centralizētajai kanalizācijas sistēmai
  https://likumi.lv/ta/id/313801-par-marupes-novada-pasvaldibas-lidzfinansejuma-pieskirsanu-dzivojamo-maju-pieslegsanai-centralizetajai-kanalizacijas 
 4. Nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumu piešķiršanas kārtība Mārupē
  https://likumi.lv/ta/id/314247-nekustama-ipasuma-nodokla-atvieglojumu-pieskirsanas-kartiba-marupe 

 

Aprīls 2024
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

 

 

 

MKP vīzija

Uzticams, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā.

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana