Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Elektroapgāde

Elektroapgāde

2021.gada 14.maijā MKP noslēdza elektropiegādes līgumu ar SIA “Senergo”

Elektroenerģijas cena ir EUR 0,05974 par 1 kWh bez PVN

Sistēmas operatora (AS “Sadales tīkli”) tarifs 2,4804 EUR/kW/gadā 

Saskaņā ar MKP 2019.gada 18.decembra valdes sēdes Nr.9 lēmumu Nr.2 valde nolēma:

  • Noteikt maksu par vienu apakšlietotājiem piegādātās elektroenerģijas kilovatstundu, saskaņā ar akciju sabiedrības “Mārupes komunālie pakalpojumi” spēkā esošo iepirkuma līgumu ar elektroenerģijas tirgotāju un līgumu sistēmas operatoru, šajos līgumos noteikto cenu kopsummu palielinot par 10 % no sistēmas operatora noteiktā elektroenerģijas sistēmas pakalpojumu tarifa.
  • Apstiprināt elektroenerģijas piegādes apakšlietotājiem līguma projektu.
  • Elektroenerģijas piegādes apakšlietotājiem līgumus slēgt uz laiku līdz vienam gadam, bet ne vēlāk kā līdz 2021.gada 31.decembrim.

Pakalpojuma teritorija

Mārupes novads

Tīraines un Skultes ciems

Pakalpojuma saņēmējs

Daudzīvokļu dzīvojamo māju dzīvokļu īpašnieki pakalpojuma teritorijā,

Garāžu kooperatīvi (biedrības) Tīrainē un Skultē

Privāto māju īpašnieki

Juridiskās personas

Pakalpojuma veids

Apakšlietotāju  nodrošināšana ar iespēju saņemt elektropiegādes pakalpojumu, izmantojot MKP iegādāto elektroenerģiju laika periodā, kamēr MKP izmanto un uztur elektrotīklus savām vajadzībām

Pamatpakalpojumā ietilpst

Elektroenerģijas piegāde

Elektroenerģijas uzskaite (ievads īpašumā/ kopīpašumā)

Svarīgā piezīme:

MKP nav licencēts sistēmas operators un elektroenerģijas tirgotājs Elektroenerģijas tirgus likuma izpratnē

©2021 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana