Avārijas dienesta numurs: +371 22009333

Privātuma politika

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi”

privātuma politika

I. Vispārīgie noteikumi

1. Privātuma politika apraksta, kā sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.nr. 40103111018, Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes nov., (turpmāk tekstā  -MKP vai Datu pārzinis) iegūst, apstrādā un glabā personas datus.

2. Personas dati ir jebkura informācija attiecībā uz identificētu vai identificējamu fizisku personu (turpmāk tekstā - Datu subjekts). Apstrāde ir jebkura ar personas datiem saistīta darbība, piemēram, iegūšana, ierakstīšana, pārveidošana, izmantošana, skatīšana, dzēšana vai iznīcināšana.

3. Privātuma politikas  mērķis ir pēc iespējas skaidrāk un saprotamāk informēt Datu subjektu par to, kā un kāpēc MKP izmanto Datu subjekta personisko informāciju.

II. Personas datu iegūšanas, apstrādes un glabāšanas vispārīgie principi

4. MKP veic atbilstošus pasākumus, lai nodrošinātu, ka Datu subjekta  personas dati pie Datu pārziņa vienmēr ir drošībā un lai to iegūšana,  apstrāde un glabāšana notiktu atbilstoši spēkā esošajiem datu aizsardzības tiesību aktiem un MKP iekšējām kārtībām.

5. Personu identificējošu informāciju Datu pārzinis iegūst, apstrādā un glabā:

5.1. elektroniski (elektroniskie pasti, ar elektronisko parakstu parakstītie līgumi, pieteikumi, iesniegumi, sūdzības un tml., MKP darbību nodrošināšanas  programmatūras – grāmatvedības, lietvedības programmas, ar MKP darbību saistītās publiskās datu bāzes – Būvniecības informācijas sistēma (BIS), Valsts vienoto datorizēto zemesgrāmata, Valsts kadastra informācijas sistēma u. c.;

5.2. papīra formāta atbilstoši uzņēmumā apstiprinātajai nomenklatūrai - jebkurš uzņēmumā ienākošais un izejošais dokuments;

5.3. tīmekļa vietnē konkrētam mērķim izveidotā informatīvajā kopā, kas paredzēta koplietošanai ierobežotam personu lokam (digitālā māja lieta).

III. Personas datu iegūšana

6. Personas datu iegūšanas un izmantošanas nolūki:

Personas datu kategorija

Iegūšanas un izmantošanas nolūks

Tiesiskais pamats

6.1. Vārds, uzvārds, personas kods

Minimāli nepieciešamā informācija visos gadījumos, lai MKP izpildītu Datu subjekta lūgumu:

1.               Noslēgt jebkāda veida līgumu (pakalpojuma, darba , uzņēmuma un tt)

2.               Izsniegt tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei;

3.               Izskatīt iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu, ja tiek prasīts sniegt konkrētu atbildi saistībā ar kāda pakalpojuma sniegšanas gaitu.

VDAR[1] 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

6.2. Nekustamā īpašuma adrese, kadastra numurs

MKP fiziskām personām  sniegtie pakalpojumi vienmēr ir piesaistīti nekustamajam īpašumam (pārvaldīšanas pakalpojums, ūdenssaimniecības pakalpojums, elektroapgādes pakalpojums un siltumapgādes pakalpojums), līdz ar to tā  ir nepieciešamā informācija visos gadījumos, lai MKP izpildītu Datu subjekta lūgumu:

1.               Noslēgt pakalpojuma līgumu;

2.               Izsniegt tehniskos noteikumus pieslēguma izbūvei;

3.               Izskatīt iesniegumu, sūdzību, priekšlikumu, ja tiek prasīts sniegt konkrētu atbildi saistībā ar kāda pakalpojuma sniegšanas gaitu

VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

6.3. Kontaktinformācija tālruņa numurs un elektroniskais pasts

MKP ir jānodrošina pastāvīga un garantēta saziņa ar Datu subjektu

1.                  ja tiek sniegts pakalpojums: informatīvie paziņojumi par pakalpojuma pārtraukšanu un atjaunošanu, skaitītāju verificēšana un nomaiņa, rēķinu piestādīšana un tml. darbību veikšana;

2.                  ja ir darba tiesiskās vai tām pielīdzinātās pēc būtības attiecības - lai nodrošinātu  šo attiecību nodibinošu līgumu izpildi.

VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

VDAR 6.panta 1.daļas f) punkts

apstrāde ir vajadzīga pārziņa vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanai, izņemot, ja datu subjekta intereses vai pamattiesības un pamatbrīvības, kurām nepieciešama personas datu aizsardzība, ir svarīgākas par šādām interesēm, jo īpaši, ja datu subjekts ir bērns.

6.4. Dzīvesvieta

Datu subjekts to var norādīt gadījumā, ja dzīvesvieta atšķiras no tā nekustamā īpašuma adreses, kurā MKP sniedz pakalpojumu un Datu subjekts nav sniedzis (neatkarīgi no iemesliem) 6.3.punktā norādīto  kontaktinformāciju (tālruņa Nr. un e-pasta adresi).

MKP darbinieks vai tam pielīdzināta persona norāda savu dzīvesvietu šādos gadījumos:

1)      lai nodrošinātu sev iespēju saņemt darba devēja dokumentus papīra formātā;

2)      lai nodrošinātu darba devējam iespēju izskatīt jautājumu par attālinātā darba veikšanu normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos vai pēc darbinieka lūguma.

Ja Datu subjekts sniedz šo informāciju kopā ar 6.3.punktā norādīto kontaktinformāciju (tālruņa Nr. un e-pasta adresi), tad piemērojams

VDAR 6.panta 1.daļas a) punkts:

datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Ja Datu subjekts sniedz šo informāciju kā vienīgo informāciju saziņai, tad piemērojams

VDAR 6.panta 1.daļas b) punkts:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

6.5. Cita informācija:

6.5.1. Deklarēto personu skaits (personas dati NAV jānorāda);

6.5.2. Pastāvīgi dzīvojošo personu skaits (personas dati NAV jānorāda)

6.5.3. Plānotais (vai vidējais)  pakalpojuma patēriņš

6.5.4. Pilnvarotās personas dati (jānorāda vārds, uzvārds, personas kods, lai ļautu MKP pārstāvim pārliecināties, ka pilnvarotā persona darbojas Datu subjekta interesēs);

6.5.5. Informācija par izglītību, iepriekšējo darba pieredzi, kvalifikāciju (attiecas tikai uz MKP darbiniekiem Darba likumā norādītajā apjomā).

MKP ir tādu pakalpojumu sniedzējs, kuru kvalitāti un apjomu ir iespējams pielāgot patērētāja (Datu subjekta) individuālajam īpašībām, padarot tā lietošanu ērtāku un ekonomiskāku (individualizēts pakalpojums).

Šajā punktā norādītā informācija palīdz to īstenot.

MKP sniedz  pakalpojumu arī tad, ja šāda informācijas netiek sniegta vai tiek sniegta tikai tādā apjomā, kādā tos atzīst par nepieciešamu pats  Datu subjekts. Šādā gadījumā MKP vadās pēc uzņēmuma paša noteiktiem vispārīgiem  pakalpojuma sniegšanas standartiem, neievērojot Datu subjekta individuālās īpašības (universāls pakalpojums).

Datu subjekts sniedz citu informāciju saskaņā ar VDAR 6.panta 1.daļas a) punktu:

datu subjekts ir devis piekrišanu savu personas datu apstrādei vienam vai vairākiem konkrētiem nolūkiem.

Svarīgi: 

Šāds tiesisks pamats pastāv tikai līdz līguma noslēgšanas brīdim.

Šādi sniegto informāciju Datu subjekts drīkst gan atsaukt, gan lūgt dzēst.

Noslēdzot līgumu, kurā ir iestrādāta šāda “cita informācija”, turpmāk pastāvošais tiesiskais pamats ir vienīgi saskaņā ar VDAR 6.panta 1.daļas b) punktu:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas.

Svarīgi!

Piekrišanas paturēšana spēkā vairs nav nepieciešama, informācijas dzēšana apgrūtinās pakalpojuma sniegšanu un noslēgtā līguma izpildi.

6.6. Konta numurs un bankas nosaukums

MKP patstāvīgi iegūst šo informāciju, apstrādājot Datu subjekta veiktos maksājumu par pakalpojumu.

Šāda informācija MKP  ir jāiegūst no Datu subjekta, kurš ir MKP darbinieks vai saistītā pakalpojuma sniedzējs, lai nodrošinātu līgumam atbilstošus norēķinus par padarīto darbu.

MKP iegūst un apstrādā šo informāciju saskaņā ar VDAR 6.panta 1.daļas b) punktu:

apstrāde ir vajadzīga līguma, kura līgumslēdzēja puse ir datu subjekts, izpildei vai pasākumu veikšanai pēc datu subjekta pieprasījuma pirms līguma noslēgšanas

 

7.  Datu subjekts ir atbildīgs par to, lai iesniegtie personas dati būtu pareizi, precīzi un pilnīgi. Apzināta nepatiesas informācijas sniegšana tiek uzskatīta par Privātuma politikas pārkāpumu. Datu subjektam ir pienākums nekavējoties paziņot Datu pārzinim par jebkurām izmaiņām iesniegtajos personas datos. Datu pārzinis nav atbildīgs par zaudējumiem, kas nodarīti Datu subjektam vai trešajām personām, ja tie radušies nepatiesi iesniegtu personas datu dēļ.

8. MKP var iegūt Datu subjekta datus kā patstāvīgu datu iegūšanas avotus izmantojot Privātuma politikas 10. un 11.punktā norādītos avotus, ja tas nepieciešams, lai:

8.1. izpildītu uz MKP attiecināmu juridisku pienākumu;

8.2.  nodrošinātu Datu pārziņa  vai trešās personas leģitīmo interešu ievērošanu ar VDAR 6.panta pirmās daļas f) punktā noteiktiem ierobežojumiem.

III. Personas datu apstrāde

9.  MKP apstrādā personas datus tikai tiem mērķiem, kādiem tie tika iegūti. Ja MKP rodas nepieciešamība apstrādāt personas datus citiem nolūkiem, MKP par to vispirms informē Datu subjektu. Izņēmums ir valsts un pašvaldību iestāžu pieprasījumi, lai izpildītu uzdevumu, ko attiecīga iestāde vai amatpersona veic sabiedrības interesēs vai īstenojot pārzinim likumīgi piešķirtās oficiālās pilnvaras, kā arī visos gadījumos, kad Datu pārzinim saskaņā ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem rodas juridisks pienākums apstrādāt Datu subjekta datus normatīvajā aktā paredzētajam  mērķim neatkarīgi no tā, vai normatīvajos aktos atbilst vai neatbilst tam mērķim, kuram sākotnēji personas dati tika nodoti Datu pārziņa rīcībā.

10. MKP lieto sekojošos publiskos reģistrus, kuros esošie dati var papildināt, aktualizēt vai kā savādāk ietekmēt Datu subjekta Datu pārziņa rīcībā nodotos datus:

10.1. www.zemesgrāmata.lv;

10.2. www.kadastrs.lv;

10.3. Būvniecības informācijas sistēma (BIS);

10.4. Ģeogrāfiskā informācijas sistēma (ĢIS).

11. MKP izmanto sekojošos tehniskos līdzekļus, kas var papildināt, aktualizēt vai kā savādāk ietekmēt Datu subjekta Datu pārziņa rīcībā nodotos datus:

11.1. Videonovērošana tiek veikta:

11.1.1. Vecozolu ielā 103,Tīrainē, Mārupes novadā –video kameras ieraksta MKP piederošo decentralizēto ūdeņu pieņemšanas iekārtu un tās apkārtni, MKP leģitīmo interešu – īpašuma aizsardzības, to starp tā atbilstošas lietošanas[1] nodrošināšanas, nolūkos.   

11.1.2. Skultes ielā 32, Skultē, Mārupes novadā – video kameras ieraksta MKP piederošo attīrīšanas iekārtu un tās apkārtni MKP leģitīmo interešu – īpašuma aizsardzības, to starp tā atbilstošas lietošanas nodrošināšanas, nolūkos.

11.2. Telefonzvanu audio ierakstīšana tiek veikta, zvanot uz tālruņiem:

  • biroja centrālais tālruņa 28670000 šādos nolūkos: līgumu saistību izpilde, klientiem atstājot sūdzības, priekšlikumus, pieteikumus telefoniski, nodrošinot ikvienam klientam iespēju vēlāk pierādīt, ka pieteikums ir bijis atstāts, pārliecinoties arī pa tā saturu, MKP leģitīmo interešu īstenošanai, kas saistās ar pieteikumiem, sūdzībām, izsaukumiem un to pamatotības izvērtēšanu neizpildes gadījumā un par apmaksu atbildīgās personas noskaidrošanai izpildes gadījumā;
  • avārijas dienesta tālruņa 22009333 šādos nolūkos: līgumu saistību izpilde, lai nodrošinātu klientiem un MKP drošu un pārbaudāmu avārijas gadījumu pieteikšanas un atteikšanas sistēmu;
  • grāmatvedības tālruņa Nr. 28070044 šādos nolūkos: līgumu saistību izpilde, lai nodrošinātu klientiem un MKP drošu un pārbaudāmu sistēmu, kā klienti pārbauda, precizē un aktualizē vispārīgu informāciju par rēķiniem, veiktajiem maksājumiem, parādiem, skaitītāju rādījumiem, ja šādas informācijas apstrādei nav nepieciešams rakstisks pieteikums.

12. Vietās, kurās tiek veikta videonovērošana, MKP  uzstāda brīdinājuma zīmes. Videonovērošanas ieraksti MKP glabā 30 dienas, pēc tam ieraksti tiek dzēsti automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta veikšanas brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem. Šādā gadījumā MKP tehniski  nodrošina, lai ilgākā termiņā noteiktam mērķim uzglabājamā ierakstā cik vien iespējams paliek tikai tā informācija, kura tieši ir nepieciešama konkrēta incidenta vai pārkāpuma izmeklēšanai, pārējo informāciju dzēšot vispārējā kārtībā.

13. Telefonzvana audioieraksts tiks uzglabāts 3 (trīs) mēnešus no zvana ierakstīšanas dienas un pēc šī termiņa beigām tiks dzēsts automātiski hronoloģiskā secībā no ieraksta veikšanas brīža. Atsevišķi ieraksti var tikt saglabāti ilgāku laika periodu, ja tas ir nepieciešams noteiktu mērķu sasniegšanai, piemēram, incidentu un likumpārkāpumu izmeklēšanas mērķiem. Šādā gadījumā MKP tehniski  nodrošina, lai ilgākā termiņā noteiktam mērķim uzglabājamā ierakstā cik vien iespējams paliek tikai tā informācija, kura tieši ir nepieciešama konkrēta incidenta vai pārkāpuma izmeklēšanai, pārējo informāciju dzēšot vispārējā kārtībā.

IV. Datu glabāšana

14. Datu pārzinis glabā un apstrādā Datu subjekta personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no zemāk norādītajiem kritērijiem:

14.1. Personas dati nepieciešami tiem nolūkiem, kam tie saņemti, tai skaitā 12. un 13.punktā atrunātajos gadījumos;

 14.2. Kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā Datu pārzinis un/vai Datu subjekts var realizēt savas leģitīmās intereses, kā piemēram, iesniegt iebildumus vai celt vai vest prasību tiesā;

14.3. Kamēr pastāv juridisks pienākums datus glabāt, kā piemēram, saskaņā ar Grāmatvedības likumu;

14.4. Kamēr ir spēkā Datu subjekta piekrišana attiecīgajai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits personas datu apstrādes likumīgs pamats.

15. Izbeidzoties Privātuma politikas 14.punktā minētajiem apstākļiem, izbeidzas arī Datu subjekta personas datu glabāšanas termiņš un visi attiecīgie personas dati drošā veidā tiek izdzēsti vai padarīti par nepieejamiem (arhivēšana), vai arī neidentificējamiem (anonimizēšana), lai tos vairs nevarētu sasaistīt ar Datu subjektu.

16. MKP nodrošina, pastāvīgi pārskata un uzlabo aizsardzības pasākumus, lai aizsargātu Datu subjekta personas datus no nesankcionētas piekļuves, nejaušas nozaudēšanas, izpaušanas vai iznīcināšanas. Lai to īstenotu, MKP pielieto mūsdienu tehnoloģijas, tehniskas un organizatoriskas prasības, t.sk., izmantojot ugunsmūrus, antivīrusu programmas.

V. Datu subjekta tiesības

17. Datu subjektam ir tiesības:

17.1. Piekļūt saviem personas datiem, saņemt informāciju par to apstrādi,

17.2. Pieprasīt personas datu kopiju elektroniskā formātā un lūgt Datu pārzinim nodot Datu subjekta datus citam pārzinim (datu pārnesamība);

17.3.  Pieprasīt MKP labot nepareizus, neprecīzus vai nepilnīgus personas datus;

17.4. Dzēst savus personas datus (“tikt aizmirstam”), izņemot gadījumos, kad atbilstoši normatīvajiem aktiem tas nav iespējams. MKP nav iespējams aprakstīt visus iespējamos gadījumus Privātuma politikā, bet MKP garantē, ka šāda pieprasījuma saņemšanas brīdī MKP rakstveidā pamatos atteikumu to apmierināt, norādot konkrētu  tiesību normu, kas to aizliedz izdarīt.

17.5.  Atsaukt savu iepriekš sniegto piekrišanu personas datu apstrādei. Datu subjektam ir tiesības atsaukt savu piekrišanu saskaņā ar Privātuma politikas 6.5.punktu.

17.6. Ierobežot savu datu apstrādi – tiesības pieprasīt, lai MKP īslaicīgi pavisam pārtrauc apstrādāt visus Datu subjekta personas datus. Ar šo  Datu subjekts tiek informēts, ka pakalpojuma sniegšana šādā gadījumā var tikt pārtraukta.

17.7.  Vērsties Datu valsts inspekcijā.

18. MKP nodrošina ikvienam Datu subjektam iespēju vērsties pie MKP nodrošināta Datu aizsardzības speciālista visos jautājumos, kas saistīti ar viņu personas datu apstrādi un šajā regulā paredzēto tiesību īstenošanu. MKP  Datu aizsardzības speciālistam ir saistoša slepenības vai konfidencialitātes ievērošana saistībā ar viņa uzdevumu pildīšanu, kā paredzēts Savienības vai dalībvalstu tiesību aktos. Datu aizsardzības speciālista kontaktinformācija – Šī e-pasta adrese ir aizsargāta no mēstuļu robotiem. Pārlūkprogrammai ir jābūt ieslēgtam JavaScript atbalstam, lai varētu to apskatīt..

VI.  Nobeiguma noteikumi

19. Privātuma politika izstrādāta saskaņā ar VDAR, kā arī Latvijas Republikas un Eiropas Savienības spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

20. Privātuma politiku apstiprina MKP valde kā iekšējo dokumentu.

21.  Datu pārzinim ir tiesības veikt izmaiņas vai papildinājumus Privātuma politikā jebkurā brīdī un bez iepriekšēja brīdinājuma. Labojumi stājas spēkā pēc to apstiprināšanas MKP valdes sēdē.

 

 

[1] Eiropas Parlamenta un Padomes regula (ES) 2016/679 (2016. gada 27. aprīlis) par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula)

[1] Netiek pieļauta tādu notekūdeņu novadīšana, kas neatbilst iekārtas jaudai, lietošanas noteikumiem, notekūdeņu saņēmēja izvirzītajām prasībām.

 

Apstiprināta MKP valdes 14.10.2020. sēdē Nr.10 ar lēmumu Nr.2 (sēdes prot.Nr.10).

Mainīt paroli
Aprīls 2024
Pr Ot Tr Ce Pk Se Sv
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 1 2 3 4 5

 

 

 

 

MKP vīzija

Uzticams, klientiem draudzīgs, finansiāli patstāvīgs un vides prasībām atbilstošs komunālo pakalpojumu sniedzējs Mārupes novadā.

©2024 Mārupes komunālie pakalpojumi.

meklēšana