Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Paziņojums par tarifa projektu


Pielikums Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas
komisijas 2009.gada 22.jūlija lēmumam Nr.1/1
„Noteikumi par iepazīšanos ar tarifa projektu”Paziņojums par tarifa projektu


AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, reģ.Nr. 40103111018, Skultes iela 15-1, Skulte, Mārupes novads, LV-2167, 2015.gada 27.februārī. Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Regulators) iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektu, kas ir aprēķināts saskaņā ar 2010.gada 12.maija Regulatora padomes lēmumu Nr.1/8 “Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.
                                  Līdz šim brīdim A/S „Mārupes komunālie pakalpojumi” par sniegtajiem pakalpojumiem Jaunmārupes teritorijā piemēro tarifu, kurš tika apstiprināts iepriekšējam pakalpojuma sniedzējam SIA „Sabiedrība Mārupe”.

Tarifu izmaiņas ir saistītas ar vērienīgo ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanu Mārupes novadā, lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību mājsaimniecībām un veicinātu dzīves vides kvalitātes uzlabošanu.

Iepazīties ar tarifu projektā ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu  lietotājs var AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” administrācijas telpās Viršu 6, Tīrainē, Mārupes iepriekš sazinoties ar AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” sekretāri pa tālruni 67915279.

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifa projektu rakstveidā vai elektroniski var iesniegt pašvaldības AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” Viršu iela 6, Tīraine vai e-pastu info@mkp.lv, vai pa faksu 67915486, kā arī Regulatoram (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097200, vai tās reģionālās struktūrvienības adresē) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv 20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā


AS Mārupes komunālie pakalpojumi

Valdes loceklis Juris Ivanovs