Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifi


http://www.sprk.gov.lv/lapas/udenssaimniecba-komersantiem#Tarifi24

Par akciju sabiedrības „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem

Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisija (turpmāk – Regulators) 2015.gada 27.februārī saņēma akciju sabiedrības „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, vienotais reģistrācijas numurs: 40103111018, juridiskā adrese: Skultes iela 15-1, Skulte, Mārupes novads, LV-2108 (turpmāk – AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”),2015.gada 27.februāra iesniegumu Nr.2-6/45 ar tam pievienoto ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu Jaunmārupes ciemā, Mārupes ciemā, Skultes ciemā, Tīraines ciemā un Vētras ciemā, Mārupes novadā, kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu Mārupes ciemā, Skultes ciemā, Tīraines ciemā un Vētras ciemā, Mārupes novadā, un kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu Jaunmārupes ciemā, Mārupes novadā, un 2015.gada 10.martā, 7.jūlijā, 27.augustā un 2.septembrī – papildu informāciju, izmaksu pamatojošus dokumentus un precizētus tarifu projektus (2015.gada 9.marts Nr. 2-6/64, 2015.gada 7.jūlijs Nr.2-6/282, 2015.gada 27.augusts Nr.2-6/371 un 2015.gada 1.septembris Nr.2-6/384) (turpmāk – tarifu projekti).

Regulators konstatē un secina


1. AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 2015.gada 27.februārī iesniedza
šādus tarifu projektus:
1.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projektu 0,66 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) Jaunmārupes ciemā, Mārupes ciemā, Skultes ciemā, Tīraines ciemā un Vētras ciemā, Mārupes novadā;
1.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,62 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) Mārupes ciemā, Skultes ciemā, Tīraines ciemā un Vētras ciemā, Mārupes novadā;
1.3. kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu 1,10 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa) Jaunmārupes ciemā, Mārupes novadā.
2. Tarifu projekti ir aprēķināti saskaņā ar Regulatora 2010.gada 12.maija lēmumu Nr.1/8
„Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika” (turpmāk – Metodika) un atbilst likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 19.panta pirmajai daļai un 20.pantam.
3. AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” paziņojumu par tarifu projektiem publicēja 2015.gada 10.martā (Latvijas Vēstnesis, 2015, 49.nr.) un 2015.gada 6.martā nosūtīja Mārupes novada pašvaldībai publicēšanai mājaslapā internetā.
4. Regulators 2015.gada 13.martā nosūtīja Mārupes novada pašvaldībai vēstuli ar lūgumu sniegt viedokli par vienāda ūdensapgādes pakalpojumu tarifa piemērošanu visiem Mārupes novada Jaunmārupes, Mārupes, Skultes, Tīraines un Vētras ciema ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem, vienāda kanalizācijas pakalpojumu tarifa piemērošanu visiem Mārupes novada Mārupes, Skultes, Tīraines un Vētras ciema kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem un atšķirīga kanalizācijas pakalpojumu tarifa piemērošanu visiem Mārupes novada Jaunmārupes ciema kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem. Regulators 2015.gada 23.aprīlī saņēma Mārupes novada pašvaldības vēstuli, kurā Mārupes novada pašvaldība nolemj atbalstīt vienāda ūdensapgādes pakalpojumu tarifa piemērošanu visiem Mārupes novada Jaunmārupes, Mārupes, Skultes, Tīraines un Vētras ciema ūdensapgādes pakalpojumu lietotājiem, vienāda kanalizācijas pakalpojumu tarifa piemērošanu visiem Mārupes, Skultes, Tīraines un Vētras ciema kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem un atšķirīga kanalizācijas pakalpojumu tarifa piemērošanu visiem Mārupes novada Jaunmārupes ciema kanalizācijas pakalpojumu lietotājiem.
5. Regulators 2015.gada 1.aprīlī Daugavas ielā 29, Mārupē, Mārupes novadā, rīkoja uzklausīšanas sanāksmi par AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” iesniegtajiem ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektiem. Uzklausīšanas sanāksmē piedalījās Mārupes novada pašvaldības pārstāvji, AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvji un deviņi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāji. Uz sanāksmes dalībnieku uzdotajiem jautājumiem atbildēja AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pārstāvji. Uzklausīšanas sanāksmes laikā priekšlikumi un ieteikumi par tarifu projektiem netika izteikti.
6. Regulators 2015.gada 8.aprīlī un 18.maijā saņēma ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotāju iesniegumus ar jautājumiem par kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu Mārupes novada Mārupes, Skultes, Tīraines un Vētras ciemam un priekšlikumu pārskatīt minēto kanalizācijas pakalpojumu tarifa projektu (reģ. Regulatorā 08.04.2015. Nr.126/Skol un 18.05.2015. Nr.155/S). Regulators sniedza atbildi ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājiem (2015.gada 28.aprīlis Nr.2.-2.51/968 un
2015.gada 15.jūnijs Nr.2-2.51/1313) un paskaidroja tarifu veidošanās principus un tarifu izvērtēšanas procesu. Citi priekšlikumi un ieteikumi par iesniegtajiem tarifu projektiem netika saņemti ne AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI”, ne Regulatorā.
7. Regulators lūdza AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” iesniegt nepieciešamo papildu informāciju un skaidrojumus par tarifu projektiem (2015.gada 13.marta vēstule Nr.1-2.51/579). AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” 2015.gada 7.jūlijā un 27.augustā iesniedza Regulatoram tarifu projektus veidojošo izmaksu pamatojošos dokumentus un tarifu projektu precizējumus:
7.1. ūdensapgādes pakalpojumu tarifa projekts Jaunmārupes ciemā, Mārupes ciemā, Skultes ciemā, Tīraines ciemā un Vētras ciemā, Mārupes novadā, aprēķināts 0,62 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
7.2. kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts Mārupes ciemā, Skultes ciemā, Tīraines ciemā un Vētras ciemā, Mārupes novadā, aprēķināts 1,46 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
7.3. kanalizācijas pakalpojumu tarifa projekts Jaunmārupes ciemā, Mārupes novadā, aprēķināts 1,01 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa). secina, ka tarifu projekti ir pamatoti un aprēķināti tādā apmērā, lai segtu AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu izmaksas.
9. Regulatora padomes sēdē AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” pilnvarotais pārstāvis uzturēja lūgumu apstiprināt iesniegtos ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifus un noteikt tarifu spēkā stāšanās datumu no 2015.gada 1.novembra.
Saskaņā ar Metodikas 11., 12., 13., 27., 61., 66.punktu, pamatojoties uz likuma „Par sabiedrisko pakalpojumu regulatoriem” 5.pantu, 9.panta pirmās daļas 1. un 3.punktu un otro daļu, 19.panta pirmo daļu, septīto daļu un trīspadsmito daļu, 20.pantu un 21.panta piekto daļu, Administratīvā procesa likuma 55.panta 1.punktu, 56.panta pirmo daļu un 63.panta pirmās daļas 1.punktu,

padome nolemj:

1. apstiprināt AS „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” šādus tarifus:
1.1. Jaunmārupes ciemā, Mārupes ciemā, Skultes ciemā, Tīraines ciemā un Vētras ciemā, Mārupes novadā, ūdensapgādes pakalpojumu tarifu 0,62 EUR/m³ (bez pievienotās vērtības nodokļa);
1.2. Mārupes ciemā, Skultes ciemā, Tīraines ciemā un Vētras ciemā, Mārupes novadā, kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,46 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
1.3. Jaunmārupes ciemā, Mārupes novadā, kanalizācijas pakalpojumu tarifu 1,01 EUR/m3 (bez pievienotās vērtības nodokļa);
2. noteikt, ka lēmuma 1.punktā apstiprinātie tarifi stājas spēkā 2015.gada 1.novembrī;
3. atcelt no 2015.gada 1.novembra Regulatora 2012.gada 28.novembra lēmumu Nr.274 „Par akciju sabiedrības „MĀRUPES KOMUNĀLIE PAKALPOJUMI” ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifiem Mārupes ciemā un Tīraines ciemā, Mārupes novadā un Skultes ciemā, Mārupes novadā” (publicēts 2012.gada 30.novembrī oficiālajā izdevumā „Latvijas Vēstnesis”, 189.nr.). Ja mainās tarifus ietekmējošie faktori, Regulators var ierosināt tarifu pārskatīšanu un atcelt šo lēmumu. Lēmums stājas spēkā ar tā pieņemšanas brīdi. Šo administratīvo aktu var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā viena mēneša laikā no dienas, kad ieinteresētā persona uzzina vai tai vajadzēja uzzināt par pieņemto administratīvo aktu.