Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Godājamie nekustamā īpašuma valdītāji!


Godājamie nekustamā īpašuma valdītāji!

Sakarā ar Mārupes novada ūdens un kanalizācijas strauju attīstību, Jums ir iespēja, vai tuvākajā laikā būs iespēja pieslēgt savu īpašumu pie centralizētajiem kanalizācijas tīkliem. Vēršam Jūsu uzmanību uz to, ka saskaņā ar Mārupes novada domes 2016. gada 31. augusta saistošiem noteikumiem Nr. 28/2016, 5. panta 20. punktu “Pēc jaunu maģistrālo centralizēto ūdenssaimniecības tīklu izbūves īpašumam piegulošās ielas/ceļa robežās vai zaļajā zonā, ko ir veicis vai organizējis pakalpojuma sniedzējs, Īpašnieka pienākums ir pievienot savu īpašumu centralizētajiem ūdenssaimniecības pakalpojumiem 1 (viena) gada laikā no brīža, kad maģistrālie tīkli ir nodoti ekspluatācijā. Informācija par maģistrālo tīklu nodošanu ekspluatācijā ir publicējama pašvaldības oficiālajā tīmekļa vietnē ne vēlāk kā vienas nedēļas laikā no akta par pieņemšanu ekspluatācijā parakstīšanas dienas. Minētais pienākums ir attiecināms tikai uz teritorijām, kuras atbilstoši Ūdenssaimniecības pakalpojumu likuma 6. panta trešajai daļai Mārupes novada teritorijas plānojumā ir noteiktas kā apbūves teritorijas, kurās ir ierīkojamas centralizētās ūdensapgādes sistēmas un centralizētās kanalizācijas sistēmas, ja apbūve šajās teritorijās tika veikta pēc šo noteikumu spēkā stāšanās”.

Lai pieslēgtu savu īpašumu centralizētajiem sadzīves kanalizācijas tīkliem, aicinām Jūs, kā īpašnieku, ierasties A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā, Viršu ielā 6, Tīrainē darba dienās no 9:00 līdz 17:00, līdzi ņemot zemes grāmatas apliecību un zemes robežu plānu, norādot esošās kanalizācijas sistēmas novietojumu, un pieprasīt tehniskos noteikumus īpašuma pieslēgšanai centralizētajiem tīkliem.

Tehnisko noteikumu izstrādi un izsniegšanu A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” veic bez maksas. Pieslēguma būvniecības izmaksas pie maģistrālajiem tīkliem pilnā apmērā sedz īpašnieks ar saviem līdzekļiem.
Papildus informācijai par A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” sniegtajiem pakalpojumiem, lūdzam sazināties ar mums pa tālruni 67915279, vai sūtot e-pastu ar informācijas pieprasījumu uz elektroniskā e-pasta adresi info@mkp.lv.

Cerot uz veiksmīgu ilgtermiņa sadarbību

Ar cieņu AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”