Šodien 16.07.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES LĪDZFINANSĒJUMAM CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS PIESLĒGŠANAI


Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu centralizētajai kanalizācijas sistēmai izbūvi atsevišķām iedzīvotāju grupām, Mārupes pašvaldība, pamatojoties uz saistošajiem noteikumiem Nr. 47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai.

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus jāiesniedz no 2018.gada 20.marta līdz 18. aprīlim (ieskaitot) Mārupes novada Domē (Daugavas iela 29, Mārupe, LV-2167) ar norādi „Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kanalizācijas pieslēguma izbūvei".

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt privātpersona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esoša personai, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā, un atbilst vismaz vienam līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijam.

Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji:

 • personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
 • personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
 • personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
 • persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti;
 • politiski represēta persona;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • Afganistānas kara dalībnieks;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • vientuļais pensionārs.

Līdzfinansējumu nepiešķir, ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā personai piederošajā nekustamā īpašumā Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēt būvniecības noteikumu pārkāpumi, un/vai ja personai ir parādi pašvaldība kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.

Līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2500,00 EUR par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu. Līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 2500,00 EUR var tikt palielināts līdz 5000,00 EUR, ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu. Mārupes pašvaldība šim mērķim no budžeta līdzekļiem 2018.gadā ir paredzējusi 50 000 EUR.
Pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai var, ja ir izpildītas šādas prasības:

 • nekustamais īpašums atrodas Mārupes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa dzīvojamā māja;
 • pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam;
 • pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.
Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāiesniedz: 
 • pieteikums
 • dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu atbilstību līdzfinansējuma saņēmēja kritērijiem;
 • zemes robežu plāns, kurā ir atzīmētas esošās kanalizācijas sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.
Jautājumu gadījumā lūdzu interesēties pie Attīstības nodaļas vadītājas Ilzes Krēmeres, tālr. 67149875, ilze.kremere@marupe.lv.