Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Paziņojums par tarifu projektiem


AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, vienotais reģ.Nr. 40103111018, juridiskā adrese: Skultes iela 15-1, Skulte, Mārupes novads, LV-2108, 2017.gada 7.septembrī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai iesniedza ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu projektus, kas ir aprēķināti saskaņā ar 2016.gada 14.janvāra Regulatora padomes lēmumu Nr.1/2 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu tarifu aprēķināšanas metodika”.


Tarifu izmaiņas ir saistītas ar ūdenssaimniecības infrastruktūras paplašināšanu Mārupes novadā, lai nodrošinātu centralizētās sadzīves kanalizācijas un ūdensapgādes pakalpojuma pieejamību mājsaimniecībām un veicinātu vides kvalitātes uzlabošanu.

Iepazīties ar tarifu projektos ietverto vispārpieejamo informāciju, kā arī sniegt savus priekšlikumus un ieteikumus par ūdensapgādes un kanalizācijas pakalpojumu tarifiem ūdenssaimniecības pakalpojumu lietotājs var AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” administrācijas telpās Viršu ielā 6, Tīrainē un Skultes ielā 15-1, Skultē, Mārupes novadā,  iepriekš sazinoties ar AS „Mārupes komunālie pakalpojumi” sekretāri pa tālruni 67915279. 

Priekšlikumus un ieteikumus par tarifu projektiem rakstveidā vai elektroniski var iesniegt AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”, Viršu ielā 6, Tīrainē un Skultes ielā 15-1, Skultē, e-pasta adrese: info@mkp.lv, faksa Nr. 67915486, kā arī Sabiedrisko pakalpojumu regulēšanas komisijai (Rīgā, Ūnijas ielā 45, faksa Nr.67097200) e-pasta adrese: sprk@sprk.gov.lv20 dienu laikā no šī paziņojuma publicēšanas normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.