Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

PAŠVALDĪBA AICINA PIETEIKTIES LĪDZFINANSĒJUMAM CENTRALIZĒTĀS KANALIZĀCIJAS PIESLĒGŠANAI


Lai veicinātu dzīvojamo māju pieslēgumu izbūvi centralizētajai kanalizācijas sistēmai atsevišķām iedzīvotāju grupām, Mārupes pašvaldība izsludina pieteikšanos līdzfinansējuma saņemšanai. Veicot grozījumus saistošajos noteikumos, papildināts to personu loks, kas var pieteikties uz pašvaldības atbalstu.

Ar Mārupes novada domes 2018.gada 27.jūnija sēdes Nr.10 lēmumu Nr.23 ir stājušies spēkā grozījumi Saistošajos noteikumos Nr. 47/2016 “Par Mārupes novada pašvaldības finansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”, papildinot to personu loku, kas var pieteikties uz pašvaldības atbalstu kanalizācijas pieslēguma izbūvei. Tagad uz pašvaldības atbalstu var pretendēt arī pensionāri un personas, kuru apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam, kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve. Tāpat uz atbalstu var pretendēt juridiska persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ir piešķirtas tiesības nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.

Pieteikumu un tam pievienotos dokumentus jāiesniedz no 2018.gada 11.septembra līdz 10.oktobrim (ieskaitot) Mārupes novada domē, Klientu apkalpošanas centrā, 1.stāvā (Daugavas ielā 29, Mārupe, Mārupes novads, LV-2167) ar norādi „Pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai kanalizācijas pieslēguma izbūvei". Pieteikumi tiek izskatīti to iesniegšanas secībā.

Uz pašvaldības līdzfinansējumu var pretendēt:

fiziska persona, kurai zemesgrāmatā ir nostiprinātas īpašuma tiesības uz nekustamo īpašumu, kuru paredzēts pieslēgt centralizētajai kanalizācijas sistēmai, un tās deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, ja tā vai tās pirmās un otrās pakāpes radinieki vai aizbildnis, aizgādnis, aizbildnībā esoša personai, aizgādnībā esošā persona, kuru deklarētā dzīvesvieta vismaz vienu gadu pirms pieteikuma iesniegšanas ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošajā īpašumā, un atbilst vismaz vienam līdzfinansējuma piešķiršanas kritērijam;
juridiska persona, kura uz pārvaldīšanas līguma pamata apsaimnieko un pārvalda Mārupes novada administratīvajā teritorijā prasībām atbilstošu daudzdzīvokļu dzīvojamo māju, ja tai ar daudzdzīvokļu dzīvojamās mājas dzīvokļu īpašnieku kopsapulces lēmumu ir piešķirtas tiesības vai uzdots pienākums nodrošināt pieslēguma izbūvi šai daudzdzīvokļu dzīvojamajai mājai.


Līdzfinansējuma piešķiršanas kritēriji fiziskām personām:

 • personai ir piešķirts trūcīgas personas statuss;
 • personai ir piešķirts maznodrošinātas personas statuss;
 • personai ir 3 (trīs) vai vairāk nepilngadīgi bērni vecumā līdz 18 gadiem, ar nosacījumu, ka vismaz 3 nepilngadīgo bērnu deklarētā dzīvesvieta ir Mārupes novada administratīvajā teritorijā;
 • persona ar 1. vai 2. grupas invaliditāti, vai bērns invalīds;
 • politiski represēta persona;
 • Černobiļas atomelektrostacijas avārijas seku likvidēšanas dalībnieks;
 • Afganistānas kara dalībnieks;
 • Nacionālās pretošanās kustības dalībnieks;
 • vientuļais pensionārs;
 • personai, kuras apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam, kura/-u deklarētā dzīvesvieta ir tajā pašā nekustamajā īpašumā, kuram tiek paredzēta pieslēguma izbūve;
 • pensionārs.
Līdzfinansējumu nepiešķir, ja personai ir nekustamā īpašuma nodokļa parāds Mārupes novadā; nekustamajā īpašumā, kuram plānota pieslēguma izbūve, Mārupes novadā normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā konstatēti būvniecības noteikumu pārkāpumi; un/vai ja personai ir parādi pašvaldības kapitālsabiedrībai AS „Mārupes komunālie pakalpojumi”.

Fiziskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 2 500,00 EUR par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu. Papildinātajām personu kategorijām (pensionārs un persona, kuras apgādībā ir bērns/-i līdz 18 gadu vecumam) līdzfinansējums tiek piešķirts 80% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, kuras nav lielākas par 2 500,00 EUR par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu. Ja kopējās pieslēguma izmaksas pārsniedz 2 500,00 EUR, persona var līdzfinansēt pieslēguma izbūvi no saviem līdzekļiem.

Līdzfinansējuma apmēra ierobežojums 2 500,00 EUR var tikt palielināts līdz 5 000,00 EUR, ja pieslēguma izbūves rezultātā to varēs izmantot vēl ne mazāk kā divi nekustamie īpašumi, neskaitot līdzfinansējumu saņēmušās privātpersonas nekustamo īpašumu.

Juridiskām personām līdzfinansējums tiek piešķirts 100% apmērā no pieslēguma kopējām izmaksām, bet ne vairāk kā 5 000,00 EUR par viena nekustamā īpašuma pieslēgumu.

Mārupes pašvaldība šim mērķim no budžeta līdzekļiem ir paredzējusi 80 600 EUR.

Aicinām pieteikties pašvaldības līdzfinansējuma saņemšanai, ja ir izpildītas šādas prasības:

 • nekustamais īpašums atrodas Mārupes novadā un tā sastāvā ir ekspluatācijā nodota viendzīvokļa vai daudzdzīvokļu dzīvojamā māja;
 • pa ielu vai ceļu gar šo nekustamo īpašumu jau ir izbūvēts maģistrālais kanalizācijas vads un/vai tas atrodas tuvumā šim nekustamajam īpašumam;
 • pieslēguma izbūve neietver ēkas iekšējās sadzīves kanalizācijas sistēmas izbūvi.
Lai pieteiktos līdzfinansējumam, jāiesniedz:

 • pieteikums(pieejams arī domes Klientu apkalpošanas centrā);
 • dokumenta kopija, kas apliecina iesniedzēja vai viņa ģimenes locekļu atbilstību līdzfinansējuma saņēmēja kritērijiem;
 • zemes robežu plāns, kurā ir atzīmētas esošās kanalizācijas sistēmas un vēlamā pieslēguma atrašanās vieta.
Jautājumu gadījumā lūdzam interesēties pie Attīstības nodaļas vadītājas Ilzes Krēmeres, tālr. 67149875, ilze.kremere@marupe.lv.