Šodien 15.12.2018. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +37126436613
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”


A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” personālpolitika.


Personālpolitikas mērķis

Uzlabot darba ražīgumu un efektivitāti, veicināt konkurētspēju un veidot uzņēmuma iekšējo kultūru.
Mūsu vērtības – Darbinieki, Kvalitāte, Stabilitāte.

Pieņemšana darbā un karjeras attīstība

Neatkarīgi no dzimuma, vecuma, invaliditātes, izcelsmes, pārliecības, orientācijas vai ģimenes stāvokļa pretendentu atlasē un karjeras attīstībā pamatkritēriji ir profesionālā kompetence, atbildīga un godprātīga attieksme pret darbu un uzņēmuma vērtībām, konstruktīva iniciatīva, iekļaušanās komandā, vēlēšanās un spēja mācīties un apgūt jauno.

Vadītāju attieksme

Vadītāju galvenā loma ir mērķtiecīgi vadīt darbiniekus uz rezultātu. Vadītāju un darbinieku, tāpat kā darbinieku savstarpējās attiecības tiek balstītas uz lietišķumu, savstarpēju cieņu un sapratni, taisnīgumu un godīgumu.

 Darba samaksa

Mēs piedāvājam darba tirgus prasībām un darbinieka novērtējumam atbilstošu atalgojumu.
Darba alga tiek noteikta saskaņā ar daba devēja un darba ņēmēja noslēgto līgumu. Darba algas samaksas līmenis ir konkurētspējīgs un atbilstošs darba tirgus prasībām un tā tendencēm.

Darba vide

Nodrošinām sakoptu, visām darba drošības prasībām atbilstošu darba vidi un tehnisko nodrošinājumu, veselīgu darba vidi.

Karjeras izaugsme, apmācība un kvalifikācijas celšana

Darbinieku apmācība, kompetences un kvalifikācijas pilnveidošana tiek organizēta, atbilstoši uzņēmuma mērķiem, notiek zināšanu pārnese starp uzņēmuma darbiniekiem , kā arī nepieciešamības gadījumā darbinieki tiek nosūtīti uz apmācību kursiem vai semināriem, lai veicinātu savu profesionālo izaugsmi.

Sociālais dialogs

Mēs uzskatām, ka visa pamatā ir attieksme un saruna, tāpēc dažādi problemātiski jautājumi uzņēmumā tiek risināti sociālā dialoga ceļā. Uzņēmuma vadība vienmēr ir atvērta sarunām ar darbiniekiem.