Šodien 12.08.2020. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Vispārīga informācija


Juridiskā adrese: Mārupes nov., Tīraine, Viršu iela 6, LV-2167

Pamatkapitāls: 10 511 148 EUR (2018. gads)

Mārupes novada Domes akcijas 10 511 148 jeb 100%

Kapitāldaļu turētājs: Mārupes novada Domes (turpmāk – MND) izpilddirektors Kristaps Ločs

A/S "Mārupes komunālie pakalpojumi" (turpmāk - MKP) ir Mārupes novada domei pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un MND lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas noteiktas likuma “Par pašvaldībām” 15. pantā. 

MKP sniedz sekojošus pakalpojumus:

1. Centralizēto ūdenssaimniecības pakalpojumu Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos:

  • kā sabiedrisko pakalpojumu, pamatojoties uz starp MND un MKP noslēgto līgumu 5-25/86-2010 (pēdējie grozījumi veikti 2015. gada jūnijā), kas piešķir īpašas tiesības MKP kā pakalpojumu sniedzējam Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos līdz 2019. gada 26. augustam un to, ka MKP ir reģistrēta SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. U10085. Reģistrācijas datums – 28.10.2014.);
  • kā būvniecības pakalpojumu, pamatojoties uz to, ka MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 25.05.2007 ar reģistrācijas numuru 4860-R. MKP veic projektēšanu un būvdarbus ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanas un attīstības nodrošināšanai.

2. Centralizēto siltumenerģijas ražošanas un apgādes pakalpojumu Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos, pamatojoties uz starp MND un MKP 2014. gada 8. maijā noslēgto līgumu par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu un to, ka MKP ir reģistrēta SPRK siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. SR00096. Reģistrācijas datums – 01.01.2012.).

3. Namu apsaimniekošanas pakalpojumu Tīraines un Skultes ciemos, pamatojoties uz 2004. gadā starp MND un MKP noslēgto līgumu - Par dzīvojamo māju apkalpošanu un apsaimniekošanu un tiek veikta atbilstoši likuma „Par dzīvojamo māju privatizāciju” 50.panta 7. daļas nosacījumiem, t.i. līdz dzīvojamās mājas pārvaldīšanas tiesības tiek nodotas dzīvokļu īpašniekiem.

4. Elektroenerģijas piegādes pakalpojumi Mārupē, Tīrainē un Skultē.


MKP Vidēja termiņa darbības stratēģija un darba plāns

AS "Mārupes komunālie pakalpojumi"pakalpojumu sniegšanas kārtība

Kārtība, kādā AS "Mārupes komunālie pakalpojumi" dzīvojamo māju pārvaldīšanas darbību ietvaros nodrošina pakalpjumu veidojošo izmaksu (tai skaitā netiešo izmaksu) veidošanu

Norēķinu veikšanas kārtība par akciju sabiedrības "Mārupes komunālie pakalpojumi" sniegtajiem pakalpojumiem