Šodien 24.04.2019. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +371 22 009 333
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Vispārīga informācija


Akciju sabiedrība "Mārupes komunālie pakalpojumi" (reģ. Nr. 40103111018) ir reģistrēta  Latvijas Republikas uzņēmumu reģistrā 1993. gada 27. decembrī. 

2000.gada janvārī MKP tika pievienoti pašvaldības uzņēmumi “Kultūras un atpūtas centrs “Mārupe”, kā arī “Tīraines komunālie pakalpojumi”.

MKP ir Mārupes novada domei (turpmāk tekstā - MND) pilnībā piederoša kapitālsabiedrība, kura darbojas saskaņā ar statūtiem, deleģējuma līgumiem un MND lēmumiem, veicot Pašvaldības funkcijas, kas noteiktas likuma “Par pašvaldībām” .

Uz 2018.gada 1.janvāri MND pieder 10511148 akcijas. 

MKP sniedz sekojošus pakalpojumus:
  • Ūdenssaimniecības pakalpojumi Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes un Jaunmārupes ciemos.
MKP pakalpojumus sniedz pamatojoties uz:
  1. starp MND un MKP noslēgto līgumu 5-25/86-2010 (pēdējie grozījumi veikti 2015. gada jūnijā), kas piešķir īpašas tiesības MKP kā pakalpojumu sniedzējam Mārupes, Tīraines, Vētras, Skultes  un Jaunmārupes ciemos līdz 2019. gada 26. augustam. 
  2. to, ka MKP ir reģistrēta SPRK ūdenssaimniecības pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. U10085. Reģistrācijas datums – 28.10.2014.).
  • Siltumapgādes pakalpojumi Mārupes, Tīraines un Skultes ciemos.
Siltumapgādes pakalpojumus MKP sniedz pamatojoties uz:
  1. Starp MND un MKP 2014. gada 8. maijā noslēgto līgumu “par siltumapgādes pakalpojumu sniegšanu”.
  2. to, ka MKP ir reģistrēta SPRK siltumapgādes pakalpojumu sniedzēju reģistrā (ar Nr. SR00096. Reģistrācijas datums – 01.01.2012.).
  • Namu apsaimniekošanas pakalpojumi Tīraines un Skultes ciemos.
Namu apsaimniekošana tiek veikta saskaņā ar 2004. gadā noslēgto līgumu starp MND un MKP "Par dzīvojamo māju apkalpošanu un apsaimniekošanu".1 
  • Elektroenerģijas piegāde patērētājiem Mārupē, Tīrainē un Skultē.
Attiecībā uz elektroenerģijas piegādi MKP nav pieejami normatīvie akti vai administratīvie dokumenti, kas noteiktu šādu pienākumu veikšanu. Šāda situācija ir izveidojusies vēsturiski un tā sīkāk ir aprakstīta sadaļā Nr. 3.4.
  • Citi pakalpojumi
Citi pakalpojumi, t.sk. būvniecība un projektēšana ūdenssaimniecības sistēmas uzturēšanas un attīstības nodrošināšanai. MKP ir reģistrēta būvkomersantu reģistrā kopš 25.05.2007 ar reģistrācijas numuru 4860-R.1 Likuma „Par dzīvojamo mājumu privatizāciju” 50.panta 7. daļa nosaka “…pašvaldības pienākums ir pārvaldīt dzīvojamo māju līdz tās pārvaldīšanas tiesību nodošanai dzīvokļu īpašnieku sabiedrībai vai ar dzīvokļu īpašnieku savstarpēju līgumu pilnvarotai personai, ja dzīvojamā mājā nav privatizēti visi privatizācijas objekti. Pienākums pārvaldīt dzīvojamo māju valsts dzīvojamās mājas valdītājam vai pašvaldībai ir arī tad, ja dzīvojamā mājā ir privatizēti visi privatizācijas objekti, bet nav sasaukta dzīvokļu īpašnieku kopsapulce saskaņā ar šā likuma 51.panta otro daļu.