Šodien 17.08.2018. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +37126436613
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

BIEŽĀK UZDOTIE JAUTĀJUMI


Lai uzsāktu plānotos sadzīves kanalizācijas infrastruktūras projektēšanas un būvniecības darbus, lūdzam Mārupes novada zemesgabalu īpašniekus, kuru īpašumi atrodas:Upesgrīvas un Penkules ielās līdz Mārupes novada Robežai, Grīvas ielā, Zvirbuļu ielā, Paleju iela posmā no Lielās ielas līdz Lilliju ielai, Spilvas ielā, Zeltiņu ielā posmā no Lilliju ielas līdz Tēraudu ielai, Dreimaņu ielā posmā no Tēraudu ielas līdz Rožleju ielai, Sauleslīču ielā, Zvaigžņu ielā, Pededzes ielā posmā no Tēraudu ielas līdz Lilliju ielai, Krēsliņu ielā posmā no Veccīruļu ielas līdz Daugavas ielai, Daugavas ielā posmā no Šteinertu ielas līdz Avotu ielai, Brīvnieku ielā, Jaunrožnieku ielā, Amatas ielā posmā no PII Lienīte līdz Gaujas ielai, Marijas ielā, Rudzrogu ielā posmā no Ledaiņu ielas līdz Jelgavas ceļam (V13), Jelgavas ceļā (V13) posmā no Rudzrogu ielas līdz Lapiņu dambim, Cidoniju iela Posmā no Tīraines ielas līdz Rudzrogu ielai, Sauliešu ielā posmā no Zeltrītu ielas līdz Aplociņu ielai un Vecozolu ielai, Zirgu ielā posmā no Sauliešu ielas līdz Vecozolu ielai, Raunas ielā, Aiviekstes ielā, Burtnieku ielā, Māliņu iela posmā no Māliņu 12 līdz Māliņu 30, Īpašumā “Mežciems”, Īpašumos “Eglaines”,Idas ielā, Segliņu ielā, Pašvaldības ceļam C13 piegulošajos zemes gabalos posmā no Stīpnieku ceļa (V-15) līdz Ozolkalnu ielai, Ozolkalnu ielā

">
līdz 15.12.2016. personīgi ierasties A/S “Mārupes komunālie pakalpojumi” birojā Viršu ielā 6, Tīrainē darba dienās no 9:00 līdz 17:00, lai saskaņotu plānotās sadzīves kanalizācijas infrastruktūras trasējumu un atzaru novietojumu uz īpašumu

līdzi ņemot zemesgrāmatas apliecību un zemes robežu plānu, kurā iezīmēta esošā ūdenssaimniecības infrastruktūra.

Par konkrētu vizītes laiku, kā arī jautājumu un neskaidrību gadījumā lūdzam sazināties ar projekta koordinatoru Pēteri Stafecki zvanot uz tel. Nr. 26454989 darba dienās no 9:00 līdz 17:00.

Informējam, ka maģistrālās ūdenssaimniecības infrastruktūras attīstības darbus ir plānots finansēt no Eiropas Savienības Kohēzijas fonda un Mārupes novada domes budžeta līdzekļiem. 

Kā var pieslēgties pie centralizētā ūdens tīkla Mārupē?


Lai pieslēgtos pie centralizētiem ūdens tīkliem Mārupē, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1) iesniegums ar lūgumu veikt ūdensvada pieslēgumu, norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontakttālruni un e-pasta adresi;
2) Zemesgrāmatu apliecības kopiju;
3) Zemes vienības robežu plāna kopiju;
4) Plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju;
5) Ja īpašnieka vietā dokumentus iesniedz cita persona – notariāli apstiprināto pilnvaru.

Izmaksas par maģistrālā ūdensvada izbūvi tiek aprēķinātas katram pieteikumam atsevišķi, izstrādājot ūdensvada buvniecības tāmi.

Kā notiek patērētā ūdens daudzuma uzskaite un kā es varu saņemt rēķinu par patērēto ūdeni?

Saskaņā ar Mārupes novada Domes Saistošo Noteikumu Nr.22/2011 4.panta 4.2.punkta 4.2.1 apakšpunktu, katram ūdensapgādes pakalpojuma lietotājam ir pienākums uzstādīt ūdens patēriņa skaitītāju. Ūdens skaitītāju verificēšanas (maiņas) periodiskums ir reizi četros gados. Par ūdens skaitītāju nomaiņu atbild lietotājs.

Reizi menesī skaitītāja rādījumus jānolasa un jānodod AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”, periodā no katra mēneša 25.datuma līdz nākama mēneša 1.datumam, norādot personīga konta numuru vai adresi. Pamatojoties uz Jūsu iesniegtiem datiem, tiks sastādīts rēķins. Patērētā ūdens aprēķināšanas metodika ir sekojoša: (patērēto kubikmetru daudzums) x (spēkā esošais tarifs par 1 kubikmetru ūdens).

Ūdens skaitītāja rādījumus var nodot pa e-pastu info@mkp.lv vai pa telefonu 67915279.
Ja vēlaties rēķinus saņemt pa e-pastu, lūdzam informēt mūs par Jūsu vēlēšanos pa e-pastu info@mkp.lv vai pa telefonu 67915279.

Kā notiek patērētās elektroenerģijas uzskaite un kā es varu norēķināties par patērēto elektrību?

Elektroenerģijas patēriņa uzskaiti ik mēnesi veic uzņēmuma darbinieki un iekļauj rēķinā par pakalpojumiem. Kontroli var veikt pats Lietotājs, nolasot elektroenerģijas skaitītāja rādījumus un salīdzināt ar saņemto rēķinu. Nelielas atkāpes ciparos var būt, gadījumā, ja uzņēmuma darbinieks un Lietotājs rādījumus nolasa dažādos laikos.

Lietotājiem, kuriem skaitītājs ir uzstādīts dzīvoklī/īpašumā iekštelpā, Lietotājs nolasa elektroenerģijas skaitītāja rādījumus pats un paziņo uzņēmumam “Mārupes komunālie pakalpojumi”, e-pasts: info@mkp.lv
vai pa tālruni 67915279.


Kā var pasūtīt tehniskos noteikumus?

Tehnisko noteikumu pieprasījums    ( iesniegums ) 

Lai pasūtītu tehniskos noteikumus, jāiesniedz sekojoši dokumenti:
1) iesniegums ar lūgumu izsniegt tehniskos noteikumus, norādot īpašuma adresi un īpašnieka kontakttālruni un e-pasta adresi;
2) Zemesgrāmatu apliecības kopiju;
3) Zemes vienības robežu plāna kopiju;
4) Plānošanas un arhitektūras uzdevuma kopiju;
5) Ja īpašnieka vietā dokumentus iesniedz cita persona – notariāli apstiprināto pilnvaru.

Tehnisko noteikumu sagatavošanas termiņš ~ 3 nedēļas.

Kas jādara, ja īpašumam mainījās īpašnieks?

Mainoties nekustamā īpašuma īpašniekam, jāpārslēdz līgums par komunāliem pakalpojumiem, iesniedzot AS “Mārupes komunālie pakalpojumi” Zemesgrāmatas apliecības kopiju un iesniegumu. Ja īpašnieka vietā līgumu paraksta cita persona, jāiesniedz arī notariāli apstiprināto pilnvaru.

Saņēmu jūsu atgādinājumu par to, ka manam ūdens skaitītājam ir beidzies pārbaudes termiņš. Kā jārīkojas?

Lietotājam jāveic ūdens skaitītāja pārbaudi (maiņu), vēršoties pie sertificētām firmām, kas ir tiesīgi veikt ūdens skaitītāju pārbaudi (maiņu). Atgādinām, ka nav atļauts patvaļīgi noņemt vai uzlikt skaitītāju, bojāt plombas, mainīt uzskaites sistēmu.
Skaitītāja pārbaudes / nomaiņas akta kopiju lūdzam nogādāt mums, izmantojot zemāk norādīto faksa numuru, e-pasta adresi vai personīgi.

Vai jūs sniedzat asenizācijas pakalpojumus?

Sniedzot asenizācijas pakalpojumus, nepieciešama iepriekš pieteikšanās pa tālruni 67915279. Pakalpojuma maksa 40,- EUR, tilpums līdz 5m3.


Visus šajā sadaļā minētos dokumentus (līgumu slēgšanai, tehnisko noteikumu & ūdens pieslēgumu tāmju izsniegšanai, skaitītāju pārbaudes aktus) var nosūtīt pa faksu 67 915 486 vai e-pastu info@mkp.lv. Dokumentus var iesniegt arī personīgi:

1) Tīraines un Mārupes iedzīvotājiem Viršu ielā 6, Tīrainē, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00;
2) Jaunmārupes iedzīvotājiem Viršu ielā 6, Tīrainē, vai Skultes ielā 15-1, Skultē, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00;
3) Skultes iedzīvotājiem Skultes ielā 15-1, Skultē, darba dienās no plkst. 09:00 līdz 17:00.