Šodien 17.08.2018. Avāriju vai bojājumu gadījumā visu diennakti var zvanīt +37126436613
Aktuāla informācija:
AS “Mārupes komunālie pakalpojumi”

Rekvīziti


Akciju sabiedrība

Mārupes komunālie pakalpojumi

 
Juridiskā adrese:
 Skultes iela m.15 dz.1, Skulte, Mārupes novads

vienotais reģistrācijas numurs LV40103111018

Pasta adrese: LV-2108, Skultes iela m.15 dz.1

 
Biroja adrese:
 Viršu iela 6, Tīraine, Mārupes novads.

Pasta adrese: LV-2167, Viršu iela 6.

 tālr.67915279 

 fax.67915486

info@mkp.lv


Norēķinu konts

LV64 UNLA 0003 0006 09099

 AS “SEB banka”

 
Norēķinu konts

LV71 HABA 0551036212816

 AS „Swedbank”;

   Norēķinu konts
LV75 PARX 0012 5610 9512 3
AS ”Citadele banka”

Valdes loceklis Ivars Punculis

Ivars.Punculis@mkp.lv